header-1
ДОБРО ДОШЛИ У НАШ ВРТИЋ!
home-a

Дете

је јединствено и целовито биће, компетентно и богато потенцијалима, активни је учесник заједнице вршњака и одраслих, посвећено учењу, радознало и истрајно, отворено и креативно у игри.

Игра

је доминантна пракса детета кроз коју гради односе, кроз коју се одвија процес усвајања и трансформације културе, форма испољавања најзначајнијег стваралачког потенцијала људског бића.

Вртић

је простор реалног васпитно-образовног програма; место заједничког живљења кроз заједничко учешће, простор демократске и инклузивне праксе, као и простор рафлексивне праксе

Вредности и функције образовања

огледају се у обезбеђивању самоактуализације појединца и остваривања континуитета људске културе и друштвеног прогреса.

НАША ОСНОВНА ВРЕДНОСТ

КВАЛИТЕТ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ДЕЦЕ У НАШЕМ ВРТИЋУ СТАВЉАМО НА ПРВО МЕСТО

Приоритетни задаци Установе односиће се на обезбеђивање предуслова за квалитетну примену нових Основа програма предшколског васпитања и образовања и тимски рад на усклађивању реалне праксе са њим и то кроз:

 • Креирање подстицајне физичке средине (како унутрашње тако и спољашње) која подржава дечју радозналост, омогућава истраживање, комуникацију и грађење односа са материјалима и другом децом и одраслима, ствара осећај припадности
 • Стварање подстицајне социјалне средине кроз могућности за међувршњачке интеракције, као и интеракције са другим одраслима и окружењем
 • Стручно усавршавање усмерено на: подршку у разумевању документа Основа програма, дефинисање смерница за развијање реалног програма у вртићу у складу са концепцијом, хоризонталну стручну размену и подршку васпитачима за квалитетнију имплементацију Основа програма
 • Усклађивање програмских докумената Установе са концепцијом нових Основа
 • Остваривање циљева и задатака предвиђених Развојним планом и остваривање Акционог плана
 • Наставак рада на грађењу партнерства са породицом и институцијама и организацијама у локалној заједници

Основну делатност Установе чине три међусобно повезане функције:  васпитно-образовна, социјална и здравствено-превентивна са исхраном.

Задаци васпитно-образовног процеса односе се на:

 • Подстицај холистичког развоја деце и учешће породице,
 • Грађење добробити детета,
 • Примена инклузивног приступа у раду,
 • Неговање креативности код деце,
 • Поштовање права деце,
 • Уједначавање услова за развој деце усклађивањем броја деце са величином просторија за боравак, новом организацијом простора и опремањем,
 • Развијање тимског рада и јачање професионализма.

Задаци социјалне функције се односе на:

 • Обезбеђивање социјалне сигурности и стабилности породице,
 • Социјализацију деце,
 • Уједначавање услова за раст и развој деце,
 • Заштита основних права детета – право на живот, опстанак и развој.

Задаци превентивно-здравствене заштите:

 • Обезбеђивање свих услова за остваривање и унапређивање превентине здравствене заштите,
 • Стварање услова за превилан психофизички развој деце,
 • Укључивање родитеља и локалне заједнице у здравствено-васпитни процес на плану информисања и промоције здравља.

Задаци исхране се односе на:

 • Адекватно задовољавање физиолошких потреба деце за храном и заштитним материјама,
 • Стварање правилног односа према храни код деце и родитеља,
 • Стварање позитивних навика према намирницама које су запостављене у породичној исхрани

Превентивне мере и активности за спречавање заразних болести

Приликом израде Годишњег плана рада, као и израде акционих планова, Установа са посебном пажњом планира активности, носиоце, динамику, механизме праћења и евалуације, као и евентуалне измене планова у сегментима који се односе на:

 • Заштиту здравља и безбедности деце, родитеља и запослених;
 • Остваривање програма васпитно-образовног рада у циљу подршке добробити и целовитом развоју деце у реалном контексту;
 • Партнерство са породицом и пружање подршке породицама;
 • Подршку запосленима, стручно усавршавање и професионални развој (професионално повезивање, умрежавање и учење, брига о радном оптерећењу).

Због специфичности остваривања делатности предшколског васпитања и образовања, као и различитих фактора од значаја за превенцију, праћење, процену и контролу ризика ширења епидемије у конкретним локалним срединама, у будућем планирању и организацији рада Установе, осим смерница донетих на националном нивоу, од посебног значаја су одлуке и смернице донете на нивоу локалне самоуправе.

ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА

ОБРАЗОВАЊЕ ЈЕ ВАЖНО

SUPER

година постојања
0
запослених радника
0
деце
0

Дечија установа „Дечија радост“ основана је 8.10.1992.године са седиштем у Иригу, у улици Змај Јовиној број 61. У Установи се остварује предшколско васпитање и образовање деце у складу са Основама програма предшколског образовања и васпитањаГодине узлета“.

Скупштина Општине Ириг је на седници одржаној дана 13.09.2022.године донела Одлуку о мрежи јавних предшколских установа на територији општине  Ириг.

У радној 2022/23. планира се рад у 18 васпитних група које броје преко 320 деце, од тога је:

 • 6 група полудневног боравкa
 • 12 група целодневног боравка

Од 11 група целодневног боравка, 4 групе су деца узраста од 1-3 године, 6 група од 3 до 5,5 година и 2 групе припремног предшколског програма. Групе полудневног боравка обухватају децу припремног предшколског програма. Од 6 група, 1 је у објекту у Иригу, а 5 у подручним одељењима. Подручна одељења поред деце узрадта 6 година, обухватају и децу узраста 3,5-5,5 година.

Годишњи план рада Установе доноси се у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о предшколском васпитању и образовању и Основама програма предшколског васпитања и образовања. Документи Установе са којима се усклађује Годишњи план рада су: Предшколски програм, Развојни план и Извештај о резултатима самовредновања. У планирању и програмирању рада води се рачуна и о: потребама и интересовањима деце и родитеља у односу на облик обухвата, месту пребивалишта и специфичним потребама (деца са сметњама у развоју, деца без родитељског старања, породице са социјалним потребама, деца из сеоских места, социјално угрожене категорије становништва итд.); материјалној, просторној и кадровској могућности установе; специфичности услова рада по објектима и сеоским местима; предлозима за промене и мишљењу стручних тела и актива.

Мисија

Ми смо Установа која промовише заједницу учења и партнерство са породицом и локалном заједном у циљу подршке остваривању добробити сваког детета. Подржавамо интегрисано учење кроз игру и истраживање и емитујемо добродошлицу свима.

Визија

Тежимо ка стварању заједнице кроз повезивање са породицом и локалном заједницом, уз учешће детета кроз властиту ангажованост, игру и истраживање. Негујући односе уважавања, различитости и аутентичности.

Мото

Желимо да наш вртић буде место заједничке игре, истраживања и живљења деце и одраслих.

РАДНО ВРЕМЕ У УСТАНОВИ

У централном објекту „Чаролија“ у Иригу, као и у објекту „Вила“ у Врднику рад са децом на целодневном боравку почиње од 6,00 часова и траје до 16,00 часова. Васпитно особље је распоређено у две смене, а раде и дежурни васпитачи према распореду који се одређује на месечном нивоу. ППП је у трајању од четири сата, од 8,00 до 12,00 часова. У оквиру полудневног боравка организује се припремни предшколски програм. Групе у подручним одељењима, имајући у виду да раде у оквиру школских објеката, раде од 8,00-12,00 часова.

Телефон

+381 22 461 322

Факс

+381 22 461 322

Имејл

obdaniste.irig@mts.rs - директор
vrticirig@gmail.com - васпитачи

Пратите нас

Scroll to Top