ДОКУМЕНТАЦИЈА

ВРТИЋ

Распоредом дневних активности одређује се структура и ритам дневних активности деце што зависи од врсте боравка. Распоред је флексибилан и прилагођаваће се темама, пројектима који се реализују, годишњем добу, временским условима, потребама деце и планираним активностима у групи и вртићу.

У периоду адаптације васпитних група и деце, распоред се ради на основу индивидуалног плана адаптације и плана адаптације групе. 

Према извршеном упису и сагледаним потребама деце и родитеља Установа реализује: целодневни боравак у трајању од 10 сати и полудневни боравак у трајању од 4 сата.

ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК – у трајању од 10 сати боравка деце

Објекти: Чаролија и Вила

06:00 – 08: 00

пријем деце, јутарње окупљање

08:00 – 08,30

припрема за доручак и доручак

08:30 – 10:30

 истраживање, игра и стваралаштво, динамичне и мирне активности у затвореном и отвореном простору , у просторним целинама…(у зависности од временских услова), планиране ситуације учења, животно-практичне ситуације

10:30 -11:30

ужина (сукцесивно по узрастима)

11:30 -13:30

одмор (одмор планирати флексибилно, у јасленим и групама за децу која спавају предвидети довољно времена за устајање ( до 13,00) и припрему за ручак.

У групама припремног предшколског програма деца не спавају

Игра, планиране ситуације учења, животно-практичне ситуације

13,00- 14:00

припрема за ручак и ручак (сукцесивно по узрастима)

14:00 – 16:00

Игра, планиране ситуације учења, животно-практичне ситуације, завршно окупљање и испраћај деце

Програм  реализују  медицинска сестра – васпитач, васпитач и васпитач сарадник у во раду

Група ППП Ириг и ППП у подручним одељењима: Нерадин, Крушедол, Шатринци, Ривица и Јазак

ПОЛУДНЕВНИ БОРАВАК

 

8.00 

долазак, окупљање деце

8.00-9.00

Игра, планиране ситуације учења, животно-практичне ситуације

9.00-9.30

ужина

9.30- 11.30  

Игра, планиране ситуације учења, животно-практичне ситуације, динамичне и мирне активности у затвореном и отвореном простору, у просторним целинама…

(у зависности од временских услова)

11.30 – 12.00

завршно окупљање, евалуација дневних активности и испраћај деце

12.00

одлазак  деце

Програм реализује васпитач  од  8:00  до  12:00 часова

Основни редовни програм васпитно-образовног рада са децом узраста од једне године до поласка у школу је програм «Године узлета». Заснива се на социокултурној теорији, према којој се детињство схвата као вредност по себи, а дете третира као компетентно, богато потенцијалима, као равноправан члан заједнице у интеракције деце и одраслих и као активни учесник у процесу сопственог учења и развоја.

Програм у сензитивном периоду раног детињства истиче значај игре као доминантне делатности. Кроз игру дете остварује своју добробит, а културу и културне обрасце заједнице у којој живи, усваја и трансформише првенствено кроз социјалне интеракције и повезивање с одраслима и вршњацима у породици, вртићу и локалној заједници.

Начела предшколског васпитања и образовања су:

 • Целовито сагледавање васпитања и образовања
 • Усмереност на дугорочне циљеве
 • Интегрисани приступ учењу и развоју
 • Континуитет у образовању
 • Вредновање у функцији грађења квалитета програма, усмереношћу на структурне и процесне димензије

Циљеви предшколског васпитања и образовања

Циљ предшколског васпитања и образовања је подршка добробити детета.

Реализује се кроз целовит процес неге, васпитања и образовања и интегрисаног учења.

Општи циљеви:

 • Да сва деца предшколског узраста имају једнаке могућности за учење и развој, кроз подршку њиховој добробити.
 • Да добију прилике и могућности да буду срећна, да се осећају задовољно, остварено и прихваћено, да граде односе поверења и уважавања, блискости и пријатељства.
 • Да развијајау диспозиције за целоживотно учење: отвореност, радозналост, отпорност, рефлексивност, истрајност, поверење у себе и позитиван лични и социјални идентитет.
 • Да имају прилике да упознају, истражују и преиспитују различита подручја људског сазнања и делања, различите продукте културе и начине грађења и изражавања значења.
 • Да породица и родитељи имају могућност и прилике да активно учествују у васпитању и образовању деце, да освесте своје потребе и капацитете и развијају родитељске компетенције.
 • Да васпитачи, сестре-васпитачи, стручни сарадници и сарадници и други практичари имају прилику да испоље своју аутономију, креативност и професионалност и проактивно заступање интереса деце и породица.
 • Да вртић и друга окружења у локалној заједници постану простори заједничког учешћа деце и одраслих у учењу и грађењу смисла кроз дијалог и узајамну подршку.
 • Да се сви који се баве предшколским васпитањем и образовањем повезују у истраживачку заједницу, која кроз истраживања и узајамну подршку гради квалитет предшколског васпитања и образовања.

Добробит за дете се може сагледати кроз три међусобно повезане, преклапајуће и узајамно условљене димензије: персоналну (бити добро и функционисати успешно), делатну (умети и хтети) и социјалну (припадати, прихватити и учествовати).

 • Подршка персоналној добробити: развијање свести и бриге о свом телу и о себи; развијање моторичких способности и вештина и чулне осетљивости; развијање саморегулације као унутрашње контроле, способности одлагања жеље, прихватања захтева и налажење алтернатива; развијање инструменталне и психолошке самосталности; развијање идентитета и самоприхватања; развијање емоционалне компетентности као способности доживљавања и изражавања широког спектра емоција, регулисања и контроле емоција и разумевање властитих и туђих емоција.
 • Подршка делатној добробити детета: развијање креативног испољавања и изражавања и стваралачког уобличавања својих доживљаја и сазнања; развијање свих видова комуникације и овладавање различитим функцијама говора; развијање рефлексивности и самодирекције као основе учења да се учи; развијање диспозиција за учење као што су истрајност, радозналост, иницијатива и креативност, отвореност за сарадњу, одговорност; развијање основа кључних образовних компетенција за целоживотно учење; развијање отпорности (резилијентности) на стрес и изазове и способности конструктивног приступа проблемима и променама; грађење смисла и животне сврхе кроз дубље разумевање основних манифестација људског живљења, вредности и лепоте човека и људског рада.
 • Подршка социјалној добробити детета: развијање позитивног културног и социјалног идентитета и задовољства и поноса припадништвом различитим заједницама (вршњачкој, породичној, локалној, националној, глобалној); развијање социјалне компетентности као способности емоционалног везивања и емпатичности, успешне социјалне комуникације и кооперативности; развијање моралних вредности и норми и способности моралног расуђивања, правичности и уважавања разлика; развијање алтруизма, особина човечности као што су предусретљивост, емпатија, толерантност, племенитост, солидарност; развијање свести о узајамној повезаности људи и природе и бриге за животну средину; развијање проактивног односа према животу и окружењу.

Реални програм

Реални програм настаје и гради се у реалном контексту васпитно – образовне праксе. Он није унапред писани документ већ се гради кроз заједничко учешће свих учесника, обликује културом вртића, породице и локалне заједнице и ширег друштвеног контекста и планским и промишљеним деловањем васпитача заснованим на концепцији Основа програма. Деца се подстичу на бављење одређеним темама и пројектима, смисленим и изазовним.

У реалном програму добробит за дете је :

 • Да се осећа: добро и витално, остварено, задовољно и срећно, сигурно, али не презаштићено, сигурно да ће се његове потребе, интереси и интересовања уважавати и подржавати, припадником заједнице вртића и шире заједнице, усклађено са правилима, нормама и захтевима окружења.
 • Да буде: укључено у заједницу вршњака и вртића, у разноврсне, креативне, сврсисходне активности, саслушано и уважено, окружено довољном познатим и истовремено новим изазовима, прихваћено у својој јединствености, физички активно, спретно, одважно и грациозно, да буде пријатељ са неким.
 • Да може: да упознаје свет око себе, проширује своја искуства и знања о својој и другим културама, различитим физичким и природним појавама и различитим продуктима људске културе, да посматра, пита се, размењује, истражује, машта; да истражује целим телом и свим чулима и има различите естетске доживљаје; да се изражава на различите начине, кроз различите симболичке системе и користи различите операције примерене тим системима; да се изражава креативно и маштовито кроз различите форме, медије и материјале; да испољава своја интересовања, бира и преузима иницијативу; да спознаје своје снаге и могућности; да испољава своје способности и да је успешно у учењу; да опслужује себе; да доприноси и види да је његов допринос препознат и важан.
 • Да уме: да прави добар избор, доноси одлуке и преузима одговорност; да управља својим емоцијама и разуме емоције других; да одлаже своје жеље и прихвата жеље и очекивања других; да успешно комуницира и сарађује са другима, преговара и да се договара и разрешава конфликте; да прихвата друге, развија блиске и реципрочне односе базиране на уважавању и прихватању разлика; да доприноси својој заједници, брине се о другима и свом окружењу; да учи и воли учење; да прихвата промене, да буде отворено и флексибилно.

Наш програм подразумева: отвореност и спремност на промену, развијање културе рефлексивне праксе у Установи и грађење заједнице која учи – повезивање у заједницу која кроз истраживање и узајамну подршку, гради квалитет предшколског васпитања.

Најважнији аспекти програма васпитања и образовања:

Квалитет односа који је покретач развоја и учења детета. Дете остварује добробит кроз односе са физичким окружењем , вршњацима и одраслима у реалним ситуацијама.

Значај простора за мотивисаност, игру и учење.

Простор треба да буде инспиративно и провокативно окружење у којем се деца играју, истражују, сарађују и уче; а васпитач треба да ради на његовом сталном развоју, обогаћивању и осмишљавању. Користићемо ниске, мобилне елементе за флексибилно структуирање простора, а предност у коришћењу имаће неструктуирани материјали и рестлови над готовим играчкама. У функцији дечјег учења и истраживања користиће се информационо-комуникационе технологије.

Учење кроз истраживање и игру.

Учење је интелектуална игра која представља потрагу за одговорима. У односима са васпитачима и вршњацима кроз игру и животне ситуације, дете се подстиче да истражује, промишља, испробава, пита и активно учествује у свом учењу и развоју. Пажљива припрема је најбоља за слободну игру и мотивисање дечјег учења.

Подршка процесу истраживања, испитивања, разиграности.

Свака ситуација је ситуација учења.

Интегрисаност учења кроз властиту активност.

Образац доприноса, а не моћи.

Дељење рефлексивне праксе.

Учешће породице и локалне заједнице.

Сарадња породице и локалне заједнице.

Сарадња са породицом се заснива на узајамној подршци која се остварује кроз повезивање, успостављање поверења, дијалога и сарадње. Вртић као део локалне заједнице, активно учествује, сарађује и доприноси активностима од заједничког интереса

Развијање теме/пројекта са децом кроз интегрисани приступ учењу мотивисаће их и подстицати на истраживање смислених и изазовних садржажја. Одрасли деци не нуде готова решења, они су партнери у игри, истражују и помажу им да испробавају претпоставке, даље развијају идеје, а учење чине смисленијим и пријатнијим јер је повезано са животним контекстом и базира се на искуствима. Повезаност игре и других активности се остварује кроз игровни образац у коме се све друге активности заснивају на могућностима избора, стваралаштву, променљивости, иницијативи деце, упитности и отворености.

Принципи

Кључни принципи у развијању реалног програма су:

 • принцип усмерености на односе (стварање и одржавање социјалног и физичког окружења: сигурност, континуитет, учешће деце, уважавање, сарадња, одговорност, заједништво…);
 • принцип животности (стварање прилика за учење);
 • принцип интегрисаности (дете учи и доживљава);
 • принцип аутентичности (индивидуализован приступ и укључивање деце у заједницу);
 • принцип ангажованости и
 • принцип партнерства (уважавање перспективе детета и породице).

У развијању програма ћемо стварати подржавајуће социјално и физичко окружење којим се обезбеђује сигурност, континуитет, учешће деце и укљученост васпитача и којим се негују односи уважавања, сарадње, одговорности и заједништва. Заједништво деце и одраслих развијаћемо стварањем прилика за учење на основу искуства, аутентичних интересовања и односа, потреба и иницијатива, проблема и питања, догађаја и збивања у групи и заједници. Фокус васпитача ће бити на стварању прилике за учење као интегрисаног искуства детета кроз оно што чини (делање) и доживљава (односи), а не према унапред испланираним појединачним активностима на основу аспекта развоја или образовних области и издвојених садржаја подучавања.

У раду се подразумева индивидуализовани приступ сваком детету и породици са истовременим фокусом на подршци укључивању сваког детета у вршњачку заједницу и заједничке активности.

Фокус васпитача је на ситуацијама и активностима којима се подржавају учење детета кроз властиту активност, ангажованост детета; иницијатива и избор деце; као и на уважавању перспективе деце и породице – њихових мишљења, идеја, иницијативе, одлука и на различитим начинима укључивања породице и повезивања са локалном заједницом.

Педагошку документацију васпитно образовног рада васпитачи и медицинске сестре васпитачи ће водити кроз Тематско-пројектни портфолио. Његова сврха је: континуитет у развијању програма, видљивост програма за све учеснике и критичко преиспитивање усклађености реалног програма са концепцијом Основа програма и принципима датим у Основама програма. Тематско – пројектни портфолио садржи: план теме – пројекта који представља почетну идеју која се сукцесивно допуњава током развијања и причу о теми – пројекту. Прича о теми-пројекту ради се на крају, према структури приче о теми.

Васпитно-образовно веће
Актив васпитача
Актив медицинских сестара васпитача
Актив узрастних група
Педагошки колегијум
Стручни актив за развојно планирање
Стручни актив за развој предшколског програма
Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
Тим за подршку породици
Тим за професионални развој
Тим за инклузивно образовање
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
Тим за израду пројеката
Тим за психолошко-кризне ситуације
Васпитно-образовно веће
Педагошки колегијум
Стручни актив медицинских сестара-васпитача
Стручног актив васпитача вртићких група и група пред полазак у школу
Стручни актив за развојно планирање
Стручни актив за развој предшколског програма
Тим за самовредновање
Тим за инклузивно обазовање
Тим за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
Тим за професионални развој
Тим за ширење нових Основа програма
Маркетиншки тим
Тим за подршку породици
Тим за додатне програме
Тим за психолошко-кризне ситуације
Тим за праћење здравственог статуса деце и запослених и примена мера

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Телефон

+381 22 461 322

Факс

+381 22 461 322

Имејл

obdaniste.irig@mts.rs - директор
vrticirig@gmail.com - васпитачи

Пратите нас

Scroll to Top